rely
18 شهریور 1401 - 09:11

۶.۲ درصد افزایش تردد برون شهری ثبت شد

آخرین اطلاعات دریافتی از ترددشمارهای فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی شبانه روز گذشته،  آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۲ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۶.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۱، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند. رديف نام محور استان تعداد وسيله نقليه 1 آزادراه کرج - قزوين البرز 170754 2 آزادراه کرج - تهران البرز 155235 3 آزادراه تهران - کرج البرز 154811 4 آزادراه قزوين - کرج البرز 138745 5  آزادراه تهران - ساوه تهران 80365 6  آزادراه قم - تهران تهران 80234 7 آزادراه تهران - قم تهران 78787 8  آزادراه ساوه - تهران تهران 77848 9 شهريار-کرج تهران 73360 10 تهران - جاجرود تهران 66955رديف نام محور استان تعداد وسيله نقليه 1 آزادراه کرج - قزوين البرز 170754 2 آزادراه کرج - تهران البرز 155235 3 آزادراه تهران - کرج البرز 154811 4 آزادراه قزوين - کرج البرز 138745 5  آزادراه تهران - ساوه تهران 80365 6  آزادراه قم - تهران تهران 80234 7 آزادراه تهران - قم تهران 78787 8  آزادراه ساوه - تهران تهران 77848 9 شهريار-کرج تهران 73360 10 تهران - جاجرود تهران 66955رديف نام محور استان تعداد وسيله نقليهرديفرديف رديفنام محورنام محور نام محوراستاناستان استانتعداد وسيله نقليهتعداد وسيله نقليه تعداد وسيله نقليه1 آزادراه کرج - قزوين البرز 17075411 آزادراه کرج - قزوينآزادراه کرج - قزوين البرزالبرز 170754170754 2 آزادراه کرج - تهران البرز 15523522 آزادراه کرج - تهرانآزادراه کرج - تهران البرزالبرز 155235155235 3 آزادراه تهران - کرج البرز 15481133 آزادراه تهران - کرجآزادراه تهران - کرج البرزالبرز 154811154811 4 آزادراه قزوين - کرج البرز 13874544 آزادراه قزوين - کرجآزادراه قزوين - کرج البرزالبرز 138745138745 5  آزادراه تهران - ساوه تهران 8036555 آزادراه تهران - ساوهآزادراه تهران - ساوه تهرانتهران 8036580365 6  آزادراه قم - تهران تهران 8023466 آزادراه قم - تهرانآزادراه قم - تهران تهرانتهران 8023480234 7 آزادراه تهران - قم تهران 7878777 آزادراه تهران - قمآزادراه تهران - قم تهرانتهران 7878778787 8  آزادراه ساوه - تهران تهران 7784888 آزادراه ساوه - تهرانآزادراه ساوه - تهران تهرانتهران 7784877848 9 شهريار-کرج تهران 7336099 شهريار-کرجشهريار-کرج تهرانتهران 7336073360 10 تهران - جاجرود تهران 669551010 تهران - جاجرودتهران - جاجرود تهرانتهران 6695566955 باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیراه و شهرسازی
شناسه خبر: 724605