rely

آخرین اخبار در مورد رنگ بندی کرونای استان مرکزی

افزایش رنگ آبی در نقشه کرونای استان مرکزی

براساس رنگ بندی جدید کرونایی ۳ شهرستان آبی در استان مرکزی داریم. طبق رنگ بندی جدید کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد کرونا ویروس در استان مرکزی، شهرستان اراک زرد شده است و چندشهرستان تغییر رنگ داده است. طبق رنگ بندی جدید کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد کرونا ویروس در استان مرکزی، شهرستان اراک زرد شده است و چندشهرستان تغییر رنگ داده است.رنگ بندی جدید کروناییبر اساس ...